Multiagencja ubezpieczeniowa Smart Szczecin

Kontakt

Do pobrania
Zgłaszanie
szkód

  Info  

Oferta
Strona
główna

Informacje o ubezpieczeniach

Czy dzięki ubezpieczeniu mogę oszczędzać pieniądze?

Tak, taką możliwość daje ubezpieczenie z funduszem kapitałowym. Jest alternatywą dla lokat bankowych. Pozwala systematycznie odkładać pieniądze na przyszłość. Aktywnie inwestuje zgromadzone środki w wybrane przez ubezpieczonego fundusze inwestycyjne. Minimalna składka miesięczna wynosi 120 zł. W czasie jego trwania istnieje możliwość częściowej wypłaty zgromadzonego kapitału i zawieszenia opłacania składek. Ubezpieczony może samodzielnie zarządzać środkami i przenosić je pomiędzy funduszami za pomocą platformy internetowej.

Ile kosztuje zabezpieczenie na wypadek zgonu, nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania?

Klient ma do wyboru jeden z trzech wariantów ubezpieczenia: Rodzinny, Aktywny lub Pomocny oraz wysokość składki jaką chciałby płacić miesięcznie: 29 zł, 39 zł, 49 zł, 59 zł, 69 zł, 79 zł, 89 zł lub 99 zł. Ubezpieczenie można kontynuować dożywotnio. Wiek przystąpienia do ubezpieczenia: minimalnie: 18 lat, maksymalnie: nieukończone 60 lat. Wysokość świadczeń zależy od wieku przystąpienia do ubezpieczenia i jest różna dla grup wiekowych: 18-30 lat, 31-40 lat, 41-50 lat, 51-59 lat. Tabele zawierają ofertę dla składki 49 zł oraz 99 zł miesięcznie.

- 18-30 lat składka 49 zł [pdf]
- 18-30 lat składka 99 zł [pdf]
- 31-40 lat składka 49 zł [pdf]
- 31-40 lat składka 99 zł [pdf]
- 41-50 lat składka 49 zł [pdf]
- 41-50 lat składka 99 zł [pdf]
- 51-59 lat składka 49 zł [pdf]
- 51-59 lat składka 99 zł [pdf]


Czy istnieje możliwość przeniesienia na towarzystwo ubezpieczeniowe kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez nas w życiu prywatnym?

Owszem, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym ochroną obejmuje czynności życia codziennego w szczególności:
- posiadanie lub użytkowanie lokalu mieszkalnego/ budynku mieszkalnego,
- odpowiedzialność za szkody rzeczowe lub na osobie,
- sprawowanie opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny,
- rekreacyjne uprawianie sportu,
- użytkowanie sprzętu sportowego, ogrodniczego, do majsterkowania, rehabilitacyjnego,
- posiadanie zwierząt domowych.
Przykłady zdarzeń życia codziennego, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność:
1. Złamanie nogi przez przechodnia na chodniku przed posesją ubezpieczonego.
2. Zalanie mieszkania piętro niżej.
3. Wybicie szyby sąsiadowi przez dziecko ubezpieczonego grające w piłkę.
4. Zniszczenie ubrania listonosza w wyniku ugryzienia przez psa ubezpieczonego.
5. Przypadkowe zalanie kawą laptopa osoby trzeciej.
Ubezpieczenie obejmuje również szkody wyrządzone przez pomoc domową.

Jak można zabezpieczyć firmę przed nieplanowanymi zdarzeniami?

Ubezpieczenie pakietowe dla małych i średnich przedsiębiorstw kompleksowo chroni przedsiębiorcę i jego majątek. Obejmuje ryzyka podstawowe- od ognia i innych zdarzeń losowych ( tj. pożar, piorun, wybuch, uderzenie statku powietrznego i pojazdu lądowego, deszcz nawalny, grad, huragan, powódź, lawina, śnieg, upadek przedmiotów na mienie, zalanie, przepięcie, trzęsienie ziemi itd.) oraz ryzyka dodatkowe do wyboru:
- od kradzieży z włamaniem i rabunku,
- OC z tytułu wykonywania działalności lub posiadania mienia,
- szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,
- mienia w transporcie,
- sprzętu elektronicznego,
- ubezpieczenie kosztów dodatkowych spowodowanych szkodą w mieniu.
Pakiet można rozszerzyć o wiele klauzul szczegółowych np.: klauzula rozmrożenia, wandalizmu, ubezpieczenia mienia na placu, OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców, OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem hotelu, OC za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych lub zakażenia w związku z świadczeniem usług fryzjerskich i kosmetycznych, OC za szkody w mieniu ruchomym wynajmowanym, dzierżawionym, itd. Składki w ubezpieczeniu pakietowym są niższe niż przy wykupieniu ubezpieczeń odrębnie. Korzyść: Maksimum ochrony przy minimum formalności.

Co obejmuje ubezpieczenie nagrobka?

Nagrobek ubezpieczony jest od: dewastacji, gradu, huku ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny, powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku drzew i masztów oraz statku powietrznego. Ubezpieczenie to można wykupić jako opcję dodatkową do ubezpieczenia domu/ mieszkania.

Wyjeżdżam za granicę jeździć na snowboardzie (lub np.: nurkować) chcę ubezpieczenie, które pokryje ewentualne koszty leczenia w razie wypadku oraz odszkodowanie dla innego użytkownika stoku gdy przykładowo wpadnę na niego i złamię mu rękę.

Ubezpieczenie podróży zagranicznej w zależności od wyboru może obejmować:
1. ubezpieczenie kosztów leczenia
2. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
3. ubezpieczenie odpowiedzialności osób fizycznych w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy
4. ubezpieczenie bagażu podróżnego
5. ubezpieczenie kosztów nieoczekiwanej podróży powrotnej
6. ubezpieczenie kosztów odstąpienia od podróży
7. ubezpieczenie dodatkowych kosztów dojazdu
8. ubezpieczenie sprzętu sportowego będącego własnością ubezpieczonego
9. ubezpieczenie kosztów leczenia chorób przewlekłych
10. ubezpieczenie kosztów leczenia chorób tropikalnych
11. ubezpieczenie kosztów leczenia powstałych w związku z wyczynowym uprawianiem sportów oraz uprawianiem sportów wysokiego ryzyka
12. ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań
13. ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów
14. ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego
W tym przypadku należy wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia, NNW oraz OC w życiu prywatnym.

Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie można rozszerzyć o wykonywanie pracy zarobkowej za granicą.

Co obejmuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
a) ubezpieczenie podstawowe:
  • podstawowa opieka ambulatoryjna
  • świadczenie szpitalne- świadczenie pieniężne, do wyboru 50 zł, 80 zł, 100 zł, 120 zł lub 150 zł za dzień pobytu w szpitalu
Ubezpieczający wybiera zakres podstawowy ubezpieczenia:
  • tylko podstawowa opieka ambulatoryjna
  • tylko świadczenie szpitalne
  • lub podstawowa opieka ambulatoryjna i świadczenie szpitalne
Ponadto Ubezpieczający może wybrać opcje dodatkowe:
b) ubezpieczenie dodatkowe:
  • specjalistyczna opieka ambulatoryjna,
  • chirurgia jednego dnia,
  • koszty leczenia podczas pobytu za granicą,
  • świadczenie operacyjne;
Ubezpieczeniem mogą zostać objęte osoby do 60 roku życia. Dzieci do lat 6 mogą zostać przyjęte do ubezpieczenia tylko razem z rodzicem/ opiekunem prawnym.

Ubezpieczenie podstawowej opieki ambulatoryjnej zapewnia porady zdrowotne i leczenie ambulatoryjne u lekarzy: medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych (internisty), pediatry, podstawowe badania laboratoryjne i diagnostyczne, szczepienie przeciwko grypie.
Ubezpieczenie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej zapewnia porady zdrowotne i leczenie ambulatoryjne u lekarzy wszystkich specjalności, szeroka paleta badań laboratoryjnych i diagnostycznych (w tym tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), domowe wizyty lekarskie. Nie jest wymagane skierowanie do lekarza specjalisty. Świadczenie operacyjne to świadczenie pieniężne związane z pokryciem kosztów operacji chirurgicznej zaleconej w związku z następstwem choroby, nieszczęśliwego wypadku lub ciąży.

Ubezpieczenia transportowe:

Posiadanie polisy OC Przewoźnika zapewnia przewoźnikowi ochronę ubezpieczeniową w przypadku szkody polegającej na utracie, ubytku lub uszkodzeniu ładunku, za który przewoźnik jest odpowiedzialny na zasadach określonych w ustawie Prawo Przewozowe lub w Konwencji CMR. Polisa OCP międzynarodowa nie obejmuje transportu na terenie Polski, za wyjątkiem sytuacji, kiedy miejsce załadunku lub rozładunku jest na terenie RP. W tym przypadku ubezpieczenie obejmuje odcinek od granicy kraju do miejsca załadunku/rozładunku.
Ubezpieczenie można rozszerzyć o szkody:
- wyrządzone przez podwykonawców,
- powstałe wskutek rabunku,
- powstałe w związku z załadunkiem lub rozładunkiem towaru,
- powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi,
- powstałe w paletach, platformach lub kontenerach nie będących przewożonym towarem, a użytkowanych przez zlecającego przewóz,
Jeżeli przewoźnik realizuje również przewozy kabotażowe to zastosowanie mają wtedy przepisy kraju, w obrębie którego odbywa się kabotaż, a nie konwencja CMR, jak w ubezpieczeniu OC Przewoźnika międzynarodowego. Dlatego do ubezpieczenia OCP międzynarodowego istnieje możliwość wykupienia rozszerzenia ubezpieczenia o przewozy kabotażowe. W Niemczech dodatkowo został na przewoźników wykonujących przewozy kabotażowe na terenie Niemiec nałożony obowiązek posiadania ubezpieczenia OC przewoźnika. W par. 7 a Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) tj. Ustawy o transporcie towarowym, został określony zakres tego ubezpieczenia, jak i minimalna suma gwarancyjna na zdarzenie w wysokości 600.000 euro, a na wszystkie zdarzenia w roku min. 1.200.000 euro. W razie kontroli przewoźnik jest zobowiązany przedstawić certyfikat w języku niemieckim, poświadczający posiadanie przez niego stosownego ubezpieczenia.

OC zawodowej przewoźnika drogowego
Ubezpieczenie spełnia wymogi określone w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. Obok gwarancji bankowej oraz sprawozdań finansowych daje możliwość ubiegania się o nadanie licencji transportowej i wypisów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia suma gwarancyjna wynosi 9 000 euro na pierwszy pojazd oraz 5 000 euro na każdy następny. Ubezpieczenie jest honorowane przez BOTM. Składka za jeden pojazd silnikowy wynosi 500 zł,
Składka od dwóch do pięciu pojazdów silnikowych wynosi 250 zł za każdy pojazd
Składka za więcej niż 6 pojazdów silnikowych wynosi 230 zł za każdy pojazd

Ubezpieczenia finasowe:

Docelową grupę Klientów stanowią przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze usług, głównie budowlanych świadczone dla sektora publicznego.

Proces udzielenia gwarancji rozpoczyna się od podpisania umowy generalnej z towarzystwem ubezpieczeniowym i przyznaniu limitu, po czym procedura wystawienia konkretnej gwarancji trwa już tylko jeden dzień. W tym celu należy złożyć komplet dokumentów:
- NIP, REGON, zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców lub odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, umowę spółki
- koncesja, zezwolenie, licencja, wpis do rejestru działalności regulowanej o ile przepisy ich wymagają do prowadzenia działalności
- zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, opłat oraz podatku – nie starsze niż 3 miesiące
- opinie ze wszystkich banków prowadzących rachunki
- aktualne sprawozdanie finansowe F01, PIT`y z ostatnich 3 lat, deklarację majątkową
- wykaz kontraktów zrealizowanych i w czasie realizacji, posiadane referencje, wykaz wszystkich czynnych gwarancji.
logotypy towarzystw ubezpieczeniowych